President Victoria Kyveryga
Treasurer Sofiya Palasyuk
Adviser Shalika Khindurangala