Officers

President Alexandra Luchini
Treasurer Dylan Shelton
Adviser Casey Dworzynski
Birthday Chair Kaylee Campbell
CA Mario Medina
Secretary Shyam Purohit
Vice President Elizabeth Uthoff