Officers

President Kailin Zheng
Treasurer Zhiyong Zhao
Adviser Qian Wang
Activity Minister Zhaorui Liu
Career Development Minister Fengshuo Peng
Human Resource Director Jiawen Zhang
Performance and Planning Minister Yuze Li
Public Relations Minister Xiaomeng Cai
Publicity Minister Zihao Han
Vice President Zifan Xu
Xiaoshi Yan