Officers

President Huanyue Wang
Treasurer Congcong Peng
Adviser Qian Wang
Activity Minister Zifan Xu
Career Development Minister Luping Wang
Human Resource Director Yingzhou Sun
Performance and Planning Minister Xiaoshi Yan
Public Relations Minister Kailin Zheng
Publicity Minister Chenyu Zhao
Vice President Xi Wang