Officers

President Yuqian Ren
Treasurer Shangkun Zuo
Adviser Qian Wang
Activity Minister Yixin Guo
Career Development Minister Jinglei Huang
Human Resource Director Yijin Wang
Publicity Minister Xi Wang
Vice President Huanyue Wang
Lige Liu