President Jahanara Sonia
Treasurer Promit Sinha Roy
Adviser Carla Harris
MCDB Senator Viraaj Vishnu Prasad
Secretary Lakshmi Narasimhan
Vice President Ashmita Mainali