President Federico Zahariev
Treasurer Joyce Kamau
Adviser Durga Paudyal