President Danish Khan
Treasurer Sudesh Bhagat
Advisers Abhay Mishra
Anuj Sharma
Event Manager Vishweshwar Reddy Veerannagari
Health & Safety Officer Sudesh Bhagat
Abhijith Thoopul Anantharanga
Manohar Noti
Treasurer 2 Rishabh Jain
Vice President Ibne Farabi Shihab