President Kaushiki Singh
Treasurer Sai madhav reddy Ankannagari
Advisers Arun Somani
Vivekananda Roy
Executive Member Ankush Mishra
Dhruv Gamdha
Vice President Jaydeep-Ravindra Rade