President Vanessa Zhiming Chong
Treasurer Jian Kai Lee
Adviser Jorgen Johansen
Sport Clubs Coordinator Landon Wolfe
Vice President Fan Lok Kong