President Avinash Khatri
Treasurer Bimala Acharya
Adviser Ramesh Balayar
Event Co-ordinator Pratikshya Tripathee
Ashmita Mainali
Vice-President Puja Bajracharya